suy nghĩ

Nhiều thứ đôi khi cảm thấy vô tâm và tệ bạc

Bình luận