chẳng lẽ là vậy

chằng lẽ người lớn luôn đúng người lớn cực khổ mệt mỏi vậy còn mình thì sao không biết mệt à mình cũng là người mà nếu lúc tôi cần các người không có thì sau này tôi không cần nữa cũng chỉ có thể chịu đựng

Bình luận