bỏ thì thương mà vương thì nặng

Chán cuộc sống này rồi các bạn ak. Lấy phải con vợ cùn không có học thức thật mệt mỏi.

Bình luận

  • trường
    cố găng giải thích cho vk bạn hiểu. chứ vợ chồng là duyên nợ đó bạn