tôi buồn

Báo cáo

127

4

tôi buồn vì bạn thân tôi lại đâm sau lưng tôi

Bình luận

  • Mint

    bạn thân tôi cũng đang lợi dụng tôi có vẻ chúng ta giống nhau
  • chuyện ở trên phim nhưng phim từ thực tế…
  • thực tế
  • đạt

    mình thì khác cính vì mình mà đánh mất người thân
Tải ứng dụng