buồn

Báo cáo

26

1

tâm trạng minh như cơn mưa . Trước khi mưa tơi trời rât tối gió rất nhiều nhiều tới nỗi cơn mua không biết bao giờ tan

Bình luận

Tải ứng dụng