Em biết

" Em biết em và thuỷ tinh khác nhau chổ nào không? ... Thuỷ tinh thì dễ vỡ, còn em thì dễ thương !
Tải ứng dụng