Chưa thể quên

" Chuyện vẫn chưa thể quên. Nhưng chẳng muốn nhớ nữa. Mỗi người dấu một nữa. Chuyện tình buồn ngày xưa!!."
Tải ứng dụng